• ارزيابي ظرفيت هاي موجود در استان جهت استقرار ثبت بيماري ها و پیامدهای سلامت در استان و کشور
  • تعيين موضوعات اولويت دار جهت استقرار برنامه ثبت
  • تأمين زير ساخت هاي لازم جهت راه اندازي و استقرار ثبت بيماري ها و پیامدهای سلامت
  • طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي اعضای هیئت علمی، گروه های کارشناسی تمامی معاونت های دانشگاه
  • تدوين برنامه استانی جهت سياستگزاري و حمايت از برنامه هاي ثبت
  • توسعه ارتباطات کشوری و همکاري با برنامه هاي ثبت  دانشگاه های کشور و همچنین  ثبت ملی بيماري ها و پیامدهای سلامت
  • کسب مهارت ها و دانش فني جهت اجراي طرح هاي استانی و ملی مبتني بر ثبت بيماري ها و پیامدهای سلامت
  • ايجاد بستر مناسب جهت رصد علمي و توليد شواهد و ارتقاء برنامه هاي پيشگيري و درمانی استان (زیرساخت و اجرای کوهورت)
  • انجام برنامه ثبت و ایجاد بانک اطلاعاتی علمی با مشارکت گروه علوم پایه – معاونت بهداشت و گروه بالینی جهت انجام پروژهش های مشترک با حضور هر سه حوزه علوم پایه، بهداشت و بالین

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0