یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

    کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد

     

    برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در سال 1393 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در معاونت تحقیقات و فناوری مطرح و به تصویب رسید و توسط جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری، با هدف اصلی راه اندازی حداقل 20 نظام ثبت بیماری ها در موضوعات اولویت دار حوزه بهداشت و درمان و  علوم پزشکی ابلاغ گردید.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0