• ارزیابی کیفیت خدمات و مراقبت بیماران
  • بررسی بروز و شیوع بیماري
  • ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی
  • توسعه و ارتقاء تحقیقات
  • اندازه گیري/پایش ایمنی و آسیب مواجهات
  • مطالعات علت شناسی  اثر مواجهات
  • آنالیز بقا و ارزیابی پیامد مراقبتهاي بالینی
  • تحلیل هاي اقتصادي و مدیریتی
  •  تولید اطلاعات توصیفی (بروز، شیوع و مرگ و میر)

  منبع نمونه براي مطالعات کارآزمایی بالینی، مورد - شاهدي و کوهورت


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0