مسئول واحد:

دکتر اردشیر علی زاده شهریور - MD

مسئول برنامه ثبت سرطان

دکترسولماز فرخ زاد - MPHMD -

کارشناس فناوری اطلاعات:

ساره جلالی - کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات