اطلاعیه
کنفرانس علمی یک روزه نحوه نگارش و اجرای پروپوزال ثبت بیماری -متغیرها و کدگذاری ، کنترل کیفی