• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=42d57d13-27e6-4785-885e-66eb3ea2d1c3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1179a802-7597-48c7-8fdd-92305549af69

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=fbad79c8-8b04-4f21-8d5b-4a284ab7a494

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d27c600d-0bf2-4539-9d13-f2ae2dbdce4b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0e504d86-73de-4b54-92cf-b39e22066674

تعریف ثبت بیماری و پیامدهای سلامت

یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد.

سامانه های نوپا
                           
                           
                           
کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19- گزاره برگ