• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d45ef8ad-d774-4434-b60b-59a37834b344

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1ebc9b18-3bf8-4d78-8785-500b348682d3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ccdef2cc-96b8-4606-9741-8193514b65aa

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cb2c1e63-4743-4c43-bb84-4f1e7992e8c8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=868fafaf-299e-4de1-a2d5-a0fbbad38091

تعریف ثبت بیماری و پیامدهای سلامت

یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد.